program Szkoły

Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego prowadzi unikatowe w skali kraju wykłady i szkolenia, oparte na  autorskich programach praktycznych koncentrując się na zdobywaniu praktycznych umiejętności.

Zajęcia odbywają się  w trybie zaocznym: spotkanie raz w miesiącu piątek 16-20, sobota 9-19 i niedziela 8-14.

Dyplomowany, trzysemestralny  program praktycznych umiejętności trenerskich jest dedykowany tym, którzy chcą doskonalić swój warsztat trenerski lub pracują na co dzień z ludźmi i chcą uzyskiwać lepsze rezultaty.

Autorski program szkoleniowy został stworzony na bazie ponad 30 letniego doświadczenia.

Zajęcia prowadzone są przez trenerów i wykładowców, którzy nie tylko posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie, ale na co dzień stosują tego czego uczą  studentów.

Program szkoleniowy pierwszego semestru:

spis zajęć, przedmiotów:

Program szkoleniowy drugiego semestru:

spis zajęć, przedmiotów:

Program szkoleniowy trzeciego semestru:

spis zajęć, przedmiotów:

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYBRANE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Temat zajęć: Psychologia Przestrzeni – semestr I, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Zmień miejsce z którego patrzysz. Góra tylko z doliny wydaje się wielka.

Zig Ziglar

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawami psychologii , organizacji wystroju wnętrza.; strefami przestrzennymi człowieka i dystansami personalnymi. W zwartej  i użytkowej formie,  popartej ćwiczeniami praktycznymi zaprezentowane zostaną  idee i prawa, sposoby  dopasowania aranżacji wnętrza do celów realizacji celu osobistego, rodzinnego, biznesowego.

Na zajęciach nauczysz się:

 • funkcji przestrzeni i ogólnego plan funkcjonowania człowieka w przestrzeni,
 • rozpoznawania strefy przestrzennych człowieka i skutków ich naruszenia,
 • korzystania z wiedzy o strefach przestrzennych człowieka w relacjach i funkcjach społecznych typu: sklep, biuro, szkoła, praca, komunikacja zbiorowa, wojsko,
 • definiowania i rozpoznawania dystansów personalnych jako-niewerbalnych komunikatów,
 • rozróżniania stref i skutków naruszeń przestrzeni personalnych,
 • postrzegania relacji personalnych na podstawie zajmowanej przestrzeni,
 • opanujesz praktyczne umiejętności manipulowanie przestrzenią;
 • wywoływania relacji interpersonalnych,
 • poprawy wizerunku własnego,
 • zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu,
 • jak zawładnąć przestrzenią,
 • jak do niej wtargnąć,

Temat zajęć: PLACEMAKING  – prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Nie można urządzać ludziom Świata, robiąc za nich rzeczy, które mogliby i powinni zrobić sami.

Edward Everett Hale

To tworzenie przestrzeni i terytorium pod kątem odpowiednich funkcji i poprzez ich wzajemne przenikanie, rozróżnianie i scalanie.

Nauczysz się rozpoznawać i oceniać zachowania terytorialne w biurze, pracy, domu; wskazać i wybrać elementy aranżacyjne do zamierzonego celu terytorium, zaproponować rozwiązania aby miejsce „pracowało dla Ciebie”.

Poznasz rolę i znaczenie psychologii miejsca w tradycji i kulturze Rzymskiej , Greckiej, Chińskiej

Na zajęciach nauczysz się:

 • Najważniejszych zasad oceny miejsca,
 • Jak pracuje wartościować terytorium i miejsca: pierwsze i ostatnie miejsca?,
 • Jakimi zasadami wyboru ustalać miejsca optymalne?
 • Jak działa organizacja terytorium osobistego?
 • Co to jest porządek, czystość estetyka, subiektywizm?,
 • Jak tworzyć funkcjonalność?,
 • Co to jest ergonomiczność?,
 • Czym dokładnie jest ekonomiczność?,
 • W jakim układzie i jak dokładnie działają elementy natury?,

Opanujesz praktyczne umiejętności oceny efektu energii kształtów i kolorów

 • Czym jest pojęcie „energii kształtu”?
 • Jak działają wibracje, efekty mierzalne i niemierzalne?
 • Jakie są psychologiczne oddziaływanie barw?
 • Jakie są skale oceny i wartościowania miejsca?

Temat zajęć Psychologia Przestrzeni – semestr II, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Niech przestrzeń pracuje dla Ciebie.

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z „mapą” psychologiczna terytorium i miejsca, oceną symboliki i symboli w przestrzeni.

Poznanie praw rządzących psychologia przestrzeni pieniędzy. 

Poznasz mapę psychologiczną przestrzeni i zasady wartościowania emocjonalnego symboli.

Nauczysz się orientować ją na danym terytorium: biurze, domu, sali wykładowej pokoju, papierze firmowym, wizytówce, a w szczególności

 • Czym dokładnie jest orientacja map i  wybór miejsc i kierunków aktywności?,
 • Jak działa wartościowanie poszczególnych obszarów mapy?,
 • Jak ustalać miejsca wzmożonej aktywności?,
 • Czym są wartości emocjonalne?,
 • Jakie są symbole jako remedia przestrzeni?,

Nauczysz się zasad interpretacji i formułowania wniosków przydatnych w podejmowaniu decyzji.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności:

 • orientacji i wyznaczanie mapy psychologicznej swojej strefy osobistej i oceny miejsca,
 • stosowania zasad psychologia przestrzeni pieniędzy w firmie, w sklepie, w domu, w portfelu.

Będziesz w stanie scharakteryzować firmę, klienta na podstawie jego „terytorium” –logo, wizytówki, papieru firmowego

 

Temat zajęć: Techniki relaksacyjne – semestr I, prowadzący: Krystyna Włodarczyk-Królicka

Motto zajęć:

Szczęście i spokój wewnętrzny nie zależy od tego, kim jesteś i co posiadasz; zależy wyłącznie od twojego myślenia.

Dale Carnegi

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z  szeroko rozumianymi aspektami stresu : powstawania, skutkami psychologicznymi i fizjologicznymi i metodami jego kontroli.

Omówione zostaną podstawy procesu relaksacji i autosugestii oraz sposoby zwalczania napięcia psychicznego.

Teoretycznie i praktycznie przetestowane zostaną z uczestnikami podstawowe techniki relaksacyjne :

 • Jakobsona,
 • Schultza,
 • Lazarusa

W zwartej klarownej i użytkowej formie,  popartej ćwiczeniami praktycznymi zaprezentowane zostaną zasady doboru optymalnej techniki indywidualnej relaksacji i warunki wykształcenia nawyku relaksacyjnego.     

Poznasz i opanujesz podstawowe techniki relaksacyjne, a szczególnie nauczysz się;

 • Jak rozpoznawać i prowadzić profilaktykę faz wyczerpania i załamania?
 • Wykonasz swój osobisty TEST 50 oznak zestresowania wg. P. Roscha i będziesz mógł zobaczyć jak wypadasz na tle pozostałych “niezestresowanych” ludzi,
 • Czym jest skala stresu wg. T.H. Holmesa i R.H.Rahena,
 • Czym są jednostki LCU-Life Crisis Units?
 • Jak usuwać negatywne myśli i stosować techniki autosugestii M.Maltza?,
 • Jak utrzymywać codzienną kreatywną postawę życiową?,
 • Jak  korzystać z naturalnej relaksacji w podejmowaniu decyzji
 • Jak działają techniki pogłębiające rozluźnienie H. Bensona i J.Silvy?
 • wizualizacje i afirmację relaksacyjne G. Epsteina
 • techniki oddechowe,
 • rola i znaczenie inkantacji

Temat zajęć: Techniki Medytacyjne – semestr II, prowadzący: Krystyna Włodarczyk-Królicka

Motto zajęć:

Głupiec szuka szczęścia daleko;

Mędrzec znajduje je pod swoimi stopami.

James Oppenheim

Celem kursu jest wprowadzenie  uczestnika  w proces „praktykowania medytacji” jako podstawowego narzędzia rozwoju duchowego. Zaprezentowane zostaną główne mechanizmy, metody i  prawa rządzące , medytacją, kontemplacją i wizualizacją.

A w szczególności:

 • medytacja jako narzędzie transformacji wewnętrznej,
 • powody do rozpoczęcia ćwiczeń medytacyjnych,
 • dyscyplina umysłu w medytacji i modlitwie,
 • medytacja jako sposób poszukiwania sensu i celu życia,

Dowiesz się jak:

 • Jak usuwać negatywne myśli i stosować techniki “świadomości wewnętrznej”
 • Jak korzystać z medytacji  w kreowaniu codziennej pozytywnej postawy życiowej?
 • Jak korzystać z „mądrości wewnętrznej” w podejmowaniu lepszych decyzji?,
 • Jak działają wizualizacje relaksacyjne?,
 • Jakie są najlepsze techniki oddechowe i czym się charakteryzują ?

Temat zajęć: Trening Motywacyjny – semestr I, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Człowiek musi żyć z samym sobą, powinien wiec zadbać oto, by zawsze mieć dobre towarzystwo.

Charles Evans Hugnes

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawami procesu motywacji i osiągania życiowego sukcesu.

W zwartej klarownej i użytkowej formie:

 • wykłady,
 • ćwiczenia interpersonalne,
 • ćwiczenia indywidualne, 

Zaprezentowane zostaną myśli, teorie, idee i prawa rządzące motywacją  tzn.:

 • Jak najskuteczniej motywować się do działania i do zmian na lepsze?,
 • Jak najlepiej i najszybciej ustalać własne systemy wartości i hierarchię potrzeb?,
 • Jak skutecznie usuwać negatywne myśli i zmieniać ograniczające przekonania?
 • Jak utrzymywać pozytywne nastawienie przez cały czas?
 • Jak zyskać i utrzymać wiarę we własne możliwości, czyli jak zaprogramować i osiągnąć w życiu SUKCES?

Poznasz znaczenie motywowania w zarządzaniu potencjałem ludzkim. I nauczysz się różnych technik motywowania

 • Usystematyzowane wszystkie klasyczne teorie motywacji,
 • Teorie potrzeb,
 • Hierarchia potrzeb A.Maslowa,
 • Dwuczynnikowy model Herzberga,
 • Teoria ERG Alderfera,
 • Teoria  motywacji osiągnięć  Mc Clellanda,
 • Teoria gratyfikacji potrzeb Wolfa,
 • Implikacje wynikające z teorii potrzeb,
 • Współczesne teorie motywacji,
 • Teoria oczekiwań Vrooma,
 • Teoria nierówności Adamsa,
 • Teoria wzmocnienia Skinera,
 • Teoria „locus of control” (Jak dokładnie działa umiejscowienie kontroli)?

Temat zajęć: Trening Motywacyjny – Semestr II, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

 „ Jak długo mam czekać na sukces ?-zapytał uczeń.

Mistrz odpowiedział- Jeżeli będziesz czekał, to długo” 

Bajki Chińskie   Z.Królicki

Ta część kursu to praktyczne implikacje teoretycznych modeli motywacji, w tym również grup działania i zbiorowisk ludzkich,  a w szczególności:

 • Wartości motywacyjne i antymotywacyjne stylów kierowania i motywowania,
 • Styl autokratyczne i demokratyczny w opiniach badaczy,
 • Styl sytuacyjny,
 • Styl „ ścieżki celu”,
 • Styl partycypacyjne jako styl motywujący,
 • Motywowanie grupy,
 • Techniki „ job design” – projektowania pracy,
 • „Job enlorgement”. (rozszerzenia pracy),
 • „Job enrichment” (wzbogacania pracy),
 • Grupy autonomiczne,
 • Techniki  „OD”  (Organization Development),
 • Trening wrażliwości,
 • Tworzenie zespołów,
 • Sesje wymiany wizerunku,
 • Motywacyjna i demotywacyjna funkcja płac,
 • Zarządzanie wynagrodzeniem,
 • Składniki wynagrodzenia,

Temat zajęć: Trening Motywacyjny – semestr III, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Entuzjazm jest największym skarbem tego świata. Wart jest więcej niż pieniądze, władza i wpływy.

Henry Chester

Celem tej części kursu jest:

 • poznanie reguł procesu motywacyjnego,
 • warunków i zasad skutecznej motywacji;
 • roli podświadomości i nad świadomości w podejmowaniu decyzji zmiany istniejących warunków życia.

Na zajęciach poznasz:

 • Jakie są potrzeby emocjonalne człowieka i ich role w procesie motywacji?
 • Jakie są skuteczne sposoby modyfikowania zachowań ludzkich?
 • Co to jest informacyjne sprzężenie zwrotne w procesie motywacji?

Nauczysz się;

 • Jak praktycznie korzystać z intuicji w podejmowaniu decyzji?,
 • Jak rozpoznawać ograniczające przekonania?,
 • Jak stosować naturalne wzmocnienia motywacyjne?,
 • Jak zmienić wizerunek własny czyli ujrzeć siebie w nowym świetle?,
 • Jak wyznaczać i osiągać  wartościowe cele i odróżniać  je od chwilowych zachcianek?,
 • Jak zarabiać więcej-czyli jak pokonać barierę pieniądza?,

więcej opisów wkrótce.

 

Cała lista wykładowców, prowadzących poszczególne zajęcia:

więcej informacji o naszych ekspertach tematycznych znajdziecie Państwo w zakładce -> zespół dydaktyczny