regulamin

Regulamin  Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Słuchaczem STRO jest osoba, która:
  a) została przeszła pozytywnie kwalifikacje złożonych dokumentów,
  b) ma opłacone wpisowe,
  c) ma na bieżąco opłacane czesne, zgodnie z umową o naukę,
  d) realizuje w wyznaczonym czasie obowiązki wynikające z toku nauczania,
  e) uzyskuje wpisy zaliczeń w indeksie w terminie
  2. Nauka w STRO trwa  trzy semestry

  2. PRAWA I  OBOWIĄZKI  SŁUCHACZA 

  1. Słuchacz Studium ma prawo:
  a) uczestniczyć we wszelkich formach zajęć organizowanych przez Szkołę, takich jak: wykłady, ćwiczenia, seminaria, kongresy, itp.,
  b) znać programy nauczania, system oceniania, aktualnie obowiązujące w Szkoły
  c) korzystać z bezpłatnych konsultacji naukowych, udzielanych przez pracowników Szkoły, w wyznaczonych godzinach,
  d) ubiegać się o możliwość rozłożenia wpisowego lub czesnego na kilka rat,
  e) współuczestniczyć w kształtowaniu programu nauczania,

  2. Słuchacz Studium ma obowiązek:
  a) dbać o terminowe uzyskiwanie zaliczeń,
  b) regularnie opłacać czesne,
  c) złożyć arkusz zaliczeń i uzyskać w indeksie zakończenie wpisu semestru poprzedniego nie później niż 14 dni po rozpoczęciu semestru kolejnego.
  d) szanować mienie i wyposażenie Szkoły,
  e) z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i innych słuchaczy,
  f) dbać o dobre imię Szkoły i godnie reprezentować jena zewnątrz,
  g) znać przepisy Szkoły (zarządzenia i regulamin Studium) i stosować się do nich.
  3. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków (dopalaczy).

III. ZASADY POBIERANIA NAUKI

 1. Nauka w Szkole odbywa się systemem semestralnym. Semestr trzeci jest przeznaczony na złożenie dyplomu.
 2. Każdy semestr kończy się zaliczeniami wszystkich przedmiotów, jakie obowiązywały w danym semestrze.
 3. Niezaliczenie przedmiotu powoduje konieczność ponownego jego zaliczania w ustalonym terminie, jednak nie później niż do końca semestru następnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Dydaktycznego.
 4. Słuchacz ma prawo ubiegania się o egzamin komisyjny z niezaliczonego przedmiotu.
 5. Niezaliczenie przedmiotu powoduje konieczność powtarzania roku. Zaliczenia już zdobyte mogą być przepisywane, za zgodą Rady Programowej i pod warunkiem, że nie wprowadzi się zmian programowych.
 6. Zdobycie wszystkich wymaganych programem zaliczeń oraz opłacenie całości czesnego jest równoznaczne z ukończeniem nauki w Szkoły i stanowi podstawę do złożenia pracy dyplomowej i/lub przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Na wniosek kandydata może on bezpośrednio po zakończeniu nauki w Studium otrzymać zaświadczenie o ukończeniu nauki w Szkoły bez dyplomu.
 7. Na terenie Szkoły zakazuje się słuchaczom prowadzenia agitacji religijnej, politycznej, reklamowej a także własnych praktyk terapeutycznych, psychologicznych. Stwierdzenie prowadzenia takiej działalności przez słuchacza na terenie Studium jest równoznaczne z  skreśleniem z listy słuchaczy Studium.
 8. Roczny urlop można uzyskać po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w danym semestrze i opłaceniu czesnego. Urlop dłuższy niż roczny wymaga uzupełnienia ewentualnych zmian programowych.