Kodeks etyczny trenera rozwoju osobistego

KODEKS ETYCZNY TRENERA ROZWOJU OSOBISTEGO
1. SZANUJ drugiego człowieka, jego indywidualność i autonomię, jego wartości, przekonania, wyznanie, pochodzenie oraz orientację seksualną. Bądź otwarty na różnorodność.

2. Powstrzymaj się od oceniania zachowań klienta, AKCEPTUJ jego sposób przeżywania i doznawania świata.

3. Bądź nastawiony na DOBRO Klienta, na odnalezienie i rozwinięcie jego potencjału i wzmocnienie jego kompetencji, jego wewnętrznej mocy i umiejętności społecznych.

4. Pamiętaj, że celem twojej pracy jest SUKCES Klienta, oraz realizacja wspólnie ustalonego celu. Szanuj i wzmacniaj jego odpowiedzialność za własny rozwój i decyzje.

5. Zachowaj równoważną partnerską relację, opartą na obustronnym zaangażowaniu. Pamiętaj by w waszych relacjach panowała równowaga i HARMONIA.

6. Zachowaj RESPEKT dla autonomii Klienta i własnej, podążaj emocjonalnie i poznawczo za klientem.

7. Bądź RZETELNY w udzielaniu informacji zwrotnej. Nie dawaj gotowych rozwiązań, Posługuj się zrozumiałym językiem. Twoje opinie i komentarze mają zawsze wpierać klienta w znajdowaniu rozwiązań.

8. Trenera obowiązuje tajemnica związana z osobistymi sprawami Klienta.  Nie ma prawa ujawniać informacji o nim, bez jego zgody. Obowiązuje go zasada poufności. Tajemnica nie obowiązuje jedynie, wtedy gdy jest zagrożone czyjeś życie.

9. Pamiętaj, że pomaganie innym zobowiązuje do doskonalenia warsztatowo-merytorycznego i rozwoju osobistego, pogłębiaj swoją wiedzę i rozwijaj swoje umiejętności.

10. W sprawach materialnych zachowaj PRZYZWOITOŚĆ i zdrowy rozsądek. Zachowaj równowagę między tym, co dajesz i tym, co bierzesz.

11. Działaj w ramach swoich kompetencji. Trener zobowiązany jest zaproponować Klientowi skorzystanie z usług innych specjalistów (np. psychologa, psychiatry, lekarza, prawnika) w przypadku, gdy uzna to za słuszne i bardziej korzystne.