regulamin

Regulamin Uczestnictwa w kursach, szkoleniach, warsztatach Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego we Wrocławiu, Life Coaching College

Pkt.1.

Uczestnika nazywamy osobą która jest zobowiązana na szkolenie, kurs, warsztaty w naszej Szkole.

  • zarejestrować się można online (formularz),
  • wysyłając zgłoszenie drogą mailową na adres  stro@stro.edu.pl,
  • wypełniając papierowy formularz zgłoszeniowy i dostarczając do go sekretariatu,

oraz wykona wpłatę za kurs minimum zaliczkową w wysokości 100 zł na konto podane na dziale KONTAKT.

Pkt. 2

Wpłata pozostałej kwoty za kurs powinna wpłynąć na konto organizatora nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki.

Pkt. 3

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie w zapisanym terminie jest możliwość przepisania kursu na inną osobę lub odbycia go w innym terminie.1

Zwrot wpłaty za kurs następuje na poniższych zasadach:

w przypadku rezygnacji do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu zwrot  90 % wpłaconej kwoty,

w przypadku rezygnacji do 3 tygodni przed rozpoczęciem kursu zwrot 75% wpłaconej kwoty,

w przypadku rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu zwrot 50% wpłaconej kwoty,

w terminie krótszym organizator potrąca 100% wpłaconej kwoty.

Pkt.4

Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników. W takiej sytuacji wpłacone kwoty są  zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w  zależności od woli wpłacającego.

Pkt. 5

Uczestnik szkolenia jest zobowiązany brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Kursanci nieuczestniczący we wszystkich zajęciach nie otrzymają certyfikatu/dyplomu.

Pkt.6

Uczestnik ma prawo korzystać z danych materiałów tylko i wyłącznie w celach prywatnych. Materiały (skrypt szkoleniowy), oraz inne materiały zgromadzone podczas szkolenia są własnością STRO i nie mogą być używane poza kursem lub rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nie wolno ich zamieszczać w internecie i innych mediach bez pisemnej zgody dyrektora STRO.

Pkt.7

Na kursie obowiązuje całkowity zakaz filmowania i rejestrowania dźwięku. Jeśli uczestnik będzie chciał wykorzystać zgromadzone materiały musi otrzymać zgodę dyrektora STRO.

Pkt.8

Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie materiałów szkoleniowych otrzymanych of firmy podczas kursu będzie groziło sprawą cywilną zgodni z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Pkt.9

Uczestnik wysyłając kartę zgłoszeniową zgadza się z regulaminem oraz potwierdza zapoznanie się z nim.

Pkt.10

Dostawca nie przewiduje możliwości odstąpienia od zawartej umowy kupna szkolenia i nie dokonuje zwrotów wpłaconych należności.

Reklamacje produktu rozpatrywane będą jedynie w przypadkach nieprzewidzianych problemów technicznych, które mogłyby  spowodować utrudnienia w korzystaniu przez Zamawiającego Szkolenia w terminie ustawowym 14 dni od daty zgłoszenia

reklamacji drogą mailową stro@stro.deu.pl