Program Szkoły

Wrocławska Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego z 20 letnią tradycją, prowadzi unikatowe w skali kraju wykłady i szkolenia z autorskim programem praktycznych umiejętności w trybie:

 • stacjonarnym,
 • wyjazdowym,
 • zarówno dla grup otwartych jak i indywidualnych, dostosowanych do specyfiki branży, firmy czy instytucji.

Dyplomowany procesowy trzysemestrowy kurs praktycznych umiejętności trenerskich jest dedykowany osobom, które chcą doskonalić swój warsztat trenerski lub pracują na co dzień z ludźmi i chcą uzyskiwać lepsze rezultaty.

Unikatowy program szkoleniowy został stworzony na bazie ponad 30 letniego doświadczenia wielu ekspertów branżowych.

Zajęcia prowadzone są przez starannie wyselekcjonowaną Kadrę, która nie tylko posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w tematyce, którą wykłada ale na co dzień stosuje dokładnie tego czego uczymy naszych studentów.

Dla zainteresowanych możliwe jest wykupienie jedynie poszczególnych paneli programowych, ponieważ tematyka zajęć prezentuje kompletny cykl szkoleniowy danego zagadnienia.

 

Program szkoleniowy pierwszego semestru:

spis zajęć, kursy tematyczne:

Program szkoleniowy drugiego semestru:

spis zajęć, kursy tematyczne:

 

Program szkoleniowy trzeciego semestru:

spis zajęć, kursy tematyczne:

 • Personal Branding – Ćwiczenia
 • Strategia działania- Linia czasu
 • Warsztat Umiejętności Interpersonalnych
 • Trening Motywacyjny
 • Psychoterapia NLP
 • Elementy Kaizen

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYBRANE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Temat zajęć: Psychologia Przestrzeni – semestr I, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Zmień miejsce z którego patrzysz. Góra tylko z doliny wydaje się wielka.

Zig Ziglar

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawami psychologii , organizacji wystroju wnętrza.; strefami przestrzennymi człowieka i dystansami personalnymi. W zwartej  i użytkowej formie,  popartej ćwiczeniami praktycznymi zaprezentowane zostaną  idee i prawa, sposoby  dopasowania aranżacji wnętrza do celów realizacji celu osobistego, rodzinnego, biznesowego.

Na zajęciach nauczysz się:

 • funkcji przestrzeni i ogólnego plan funkcjonowania człowieka w przestrzeni,
 • rozpoznawania strefy przestrzennych człowieka i skutków ich naruszenia,
 • korzystania z wiedzy o strefach przestrzennych człowieka w relacjach i funkcjach społecznych typu: sklep, biuro, szkoła, praca, komunikacja zbiorowa, wojsko,
 • definiowania i rozpoznawania dystansów personalnych jako-niewerbalnych komunikatów,
 • rozróżniania stref i skutków naruszeń przestrzeni personalnych,
 • postrzegania relacji personalnych na podstawie zajmowanej przestrzeni,
 • opanujesz praktyczne umiejętności manipulowanie przestrzenią;
 • wywoływania relacji interpersonalnych,
 • poprawy wizerunku własnego,
 • zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu,
 • jak zawładnąć przestrzenią,
 • jak do niej wtargnąć,

Temat zajęć: PLACEMAKING  – prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Nie można urządzać ludziom Świata, robiąc za nich rzeczy, które mogliby i powinni zrobić sami.

Edward Everett Hale

To tworzenie przestrzeni i terytorium pod kątem odpowiednich funkcji i poprzez ich wzajemne przenikanie, rozróżnianie i scalanie.

Nauczysz się rozpoznawać i oceniać zachowania terytorialne w biurze, pracy, domu; wskazać i wybrać elementy aranżacyjne do zamierzonego celu terytorium, zaproponować rozwiązania aby miejsce „pracowało dla Ciebie”.

Poznasz rolę i znaczenie psychologii miejsca w tradycji i kulturze Rzymskiej , Greckiej, Chińskiej

Na zajęciach nauczysz się:

 • Najważniejszych zasad oceny miejsca,
 • Jak pracuje wartościować terytorium i miejsca: pierwsze i ostatnie miejsca?,
 • Jakimi zasadami wyboru ustalać miejsca optymalne?
 • Jak działa organizacja terytorium osobistego?
 • Co to jest porządek, czystość estetyka, subiektywizm?,
 • Jak tworzyć funkcjonalność?,
 • Co to jest ergonomiczność?,
 • Czym dokładnie jest ekonomiczność?,
 • W jakim układzie i jak dokładnie działają elementy natury?,

Opanujesz praktyczne umiejętności oceny efektu energii kształtów i kolorów

 • Czym jest pojęcie „energii kształtu”?
 • Jak działają wibracje, efekty mierzalne i niemierzalne?
 • Jakie są psychologiczne oddziaływanie barw?
 • Jakie są skale oceny i wartościowania miejsca?

Temat zajęć Psychologia Przestrzeni – semestr II, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Niech przestrzeń pracuje dla Ciebie.

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z „mapą” psychologiczna terytorium i miejsca, oceną symboliki i symboli w przestrzeni.

Poznanie praw rządzących psychologia przestrzeni pieniędzy.

Poznasz mapę psychologiczną przestrzeni i zasady wartościowania emocjonalnego symboli.

Nauczysz się orientować ją na danym terytorium: biurze, domu, sali wykładowej pokoju, papierze firmowym, wizytówce, a w szczególności

 • Czym dokładnie jest orientacja map i  wybór miejsc i kierunków aktywności?,
 • Jak działa wartościowanie poszczególnych obszarów mapy?,
 • Jak ustalać miejsca wzmożonej aktywności?,
 • Czym są wartości emocjonalne?,
 • Jakie są symbole jako remedia przestrzeni?,

Nauczysz się zasad interpretacji i formułowania wniosków przydatnych w podejmowaniu decyzji.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności:

 • orientacji i wyznaczanie mapy psychologicznej swojej strefy osobistej i oceny miejsca,
 • stosowania zasad psychologia przestrzeni pieniędzy w firmie, w sklepie, w domu, w portfelu.

Będziesz w stanie scharakteryzować firmę, klienta na podstawie jego „terytorium” –logo, wizytówki, papieru firmowego

 

Temat zajęć: Techniki relaksacyjne – semestr I, prowadzący: Krystyna Włodarczyk-Królicka

Motto zajęć:

Szczęście i spokój wewnętrzny nie zależy od tego, kim jesteś i co posiadasz; zależy wyłącznie od twojego myślenia.

Dale Carnegi

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z  szeroko rozumianymi aspektami stresu : powstawania, skutkami psychologicznymi i fizjologicznymi i metodami jego kontroli.

Omówione zostaną podstawy procesu relaksacji i autosugestii oraz sposoby zwalczania napięcia psychicznego.

Teoretycznie i praktycznie przetestowane zostaną z uczestnikami podstawowe techniki relaksacyjne :

 • Jakobsona,
 • Schultza,
 • Lazarusa

W zwartej klarownej i użytkowej formie,  popartej ćwiczeniami praktycznymi zaprezentowane zostaną zasady doboru optymalnej techniki indywidualnej relaksacji i warunki wykształcenia nawyku relaksacyjnego.

Poznasz i opanujesz podstawowe techniki relaksacyjne, a szczególnie nauczysz się;

 • Jak rozpoznawać i prowadzić profilaktykę faz wyczerpania i załamania?
 • Wykonasz swój osobisty TEST 50 oznak zestresowania wg. P. Roscha i będziesz mógł zobaczyć jak wypadasz na tle pozostałych „niezestresowanych” ludzi,
 • Czym jest skala stresu wg. T.H. Holmesa i R.H.Rahena,
 • Czym są jednostki LCU-Life Crisis Units?
 • Jak usuwać negatywne myśli i stosować techniki autosugestii M.Maltza?,
 • Jak utrzymywać codzienną kreatywną postawę życiową?,
 • Jak  korzystać z naturalnej relaksacji w podejmowaniu decyzji
 • Jak działają techniki pogłębiające rozluźnienie H. Bensona i J.Silvy?
 • wizualizacje i afirmację relaksacyjne G. Epsteina
 • techniki oddechowe,
 • rola i znaczenie inkantacji

Temat zajęć: Techniki Medytacyjne – semestr II, prowadzący: Krystyna Włodarczyk-Królicka

Motto zajęć:

Głupiec szuka szczęścia daleko;

Mędrzec znajduje je pod swoimi stopami.

James Oppenheim

Celem kursu jest wprowadzenie  uczestnika  w proces „praktykowania medytacji” jako podstawowego narzędzia rozwoju duchowego. Zaprezentowane zostaną główne mechanizmy, metody i  prawa rządzące , medytacją, kontemplacją i wizualizacją.

A w szczególności:

 • medytacja jako narzędzie transformacji wewnętrznej,
 • powody do rozpoczęcia ćwiczeń medytacyjnych,
 • dyscyplina umysłu w medytacji i modlitwie,
 • medytacja jako sposób poszukiwania sensu i celu życia,

Dowiesz się jak:

 • Jak usuwać negatywne myśli i stosować techniki „świadomości wewnętrznej”
 • Jak korzystać z medytacji  w kreowaniu codziennej pozytywnej postawy życiowej?
 • Jak korzystać z „mądrości wewnętrznej” w podejmowaniu lepszych decyzji?,
 • Jak działają wizualizacje relaksacyjne?,
 • Jakie są najlepsze techniki oddechowe i czym się charakteryzują ?

Temat zajęć: Trening Motywacyjny – semestr I, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Człowiek musi żyć z samym sobą, powinien wiec zadbać oto, by zawsze mieć dobre towarzystwo.

Charles Evans Hugnes

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawami procesu motywacji i osiągania życiowego sukcesu.

W zwartej klarownej i użytkowej formie:

 • wykłady,
 • ćwiczenia interpersonalne,
 • ćwiczenia indywidualne,

Zaprezentowane zostaną myśli, teorie, idee i prawa rządzące motywacją  tzn.:

 • Jak najskuteczniej motywować się do działania i do zmian na lepsze?,
 • Jak najlepiej i najszybciej ustalać własne systemy wartości i hierarchię potrzeb?,
 • Jak skutecznie usuwać negatywne myśli i zmieniać ograniczające przekonania?
 • Jak utrzymywać pozytywne nastawienie przez cały czas?
 • Jak zyskać i utrzymać wiarę we własne możliwości, czyli jak zaprogramować i osiągnąć w życiu SUKCES?

Poznasz znaczenie motywowania w zarządzaniu potencjałem ludzkim. I nauczysz się różnych technik motywowania

 • Usystematyzowane wszystkie klasyczne teorie motywacji,
 • Teorie potrzeb,
 • Hierarchia potrzeb A.Maslowa,
 • Dwuczynnikowy model Herzberga,
 • Teoria ERG Alderfera,
 • Teoria  motywacji osiągnięć  Mc Clellanda,
 • Teoria gratyfikacji potrzeb Wolfa,
 • Implikacje wynikające z teorii potrzeb,
 • Współczesne teorie motywacji,
 • Teoria oczekiwań Vrooma,
 • Teoria nierówności Adamsa,
 • Teoria wzmocnienia Skinera,
 • Teoria „locus of control” (Jak dokładnie działa umiejscowienie kontroli)?

Temat zajęć: Trening Motywacyjny – Semestr II, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

 „ Jak długo mam czekać na sukces ?-zapytał uczeń.

Mistrz odpowiedział- Jeżeli będziesz czekał, to długo”

Bajki Chińskie   Z.Królicki

Ta część kursu to praktyczne implikacje teoretycznych modeli motywacji, w tym również grup działania i zbiorowisk ludzkich,  a w szczególności:

 • Wartości motywacyjne i antymotywacyjne stylów kierowania i motywowania,
 • Styl autokratyczne i demokratyczny w opiniach badaczy,
 • Styl sytuacyjny,
 • Styl „ ścieżki celu”,
 • Styl partycypacyjne jako styl motywujący,
 • Motywowanie grupy,
 • Techniki „ job design” – projektowania pracy,
 • „Job enlorgement”. (rozszerzenia pracy),
 • „Job enrichment” (wzbogacania pracy),
 • Grupy autonomiczne,
 • Techniki  „OD”  (Organization Development),
 • Trening wrażliwości,
 • Tworzenie zespołów,
 • Sesje wymiany wizerunku,
 • Motywacyjna i demotywacyjna funkcja płac,
 • Zarządzanie wynagrodzeniem,
 • Składniki wynagrodzenia,

Temat zajęć: Trening Motywacyjny – semestr II, prowadzący: Zbigniew Królicki

Motto zajęć:

Entuzjazm jest największym skarbem tego świata. Wart jest więcej niż pieniądze, władza i wpływy.

Henry Chester

Celem tej części kursu jest:

 • poznanie reguł procesu motywacyjnego,
 • warunków i zasad skutecznej motywacji;
 • roli podświadomości i nad świadomości w podejmowaniu decyzji zmiany istniejących warunków życia.

Na zajęciach poznasz:

 • Jakie są potrzeby emocjonalne człowieka i ich role w procesie motywacji?
 • Jakie są skuteczne sposoby modyfikowania zachowań ludzkich?
 • Co to jest informacyjne sprzężenie zwrotne w procesie motywacji?

Nauczysz się;

 • Jak praktycznie korzystać z intuicji w podejmowaniu decyzji?,
 • Jak rozpoznawać ograniczające przekonania?,
 • Jak stosować naturalne wzmocnienia motywacyjne?,
 • Jak zmienić wizerunek własny czyli ujrzeć siebie w nowym świetle?,
 • Jak wyznaczać i osiągać  wartościowe cele i odróżniać  je od chwilowych zachcianek?,
 • Jak zarabiać więcej-czyli jak pokonać barierę pieniądza?,

więcej opisów wkrótce.

 

Cała lista wykładowców, prowadzących poszczególne zajęcia:

 • Techniki Relaksacyjnewykładowca mgr inż. Krystyna Włodarczyk-Królicka
 • Filozofia Zdrowia – wykładowca dr hab. Bożena Ryszawska
 • Deliberate Practice – wykładowca dr Bartosz Zajączkowski
 • Psychologia Przestrzeni – wykładowca prof. Zbigniew Królicki
 • Trening Motywacyjny -wykładowca prof. dr hab. Zbigniew Królicki
 • Zarządzanie Czasem – wykładowca dr Bogusław Białko
 • Psychologia Komunikacji – wykładowca mgr Krzysztof Maćko
 • Podstawy Coachingu -wykładowca mgr Krzysztof Maćko
 • Warsztat Umiejętności Interpersonalnych – wykładowca mgr Jerzy Wójtowicz
 • Personal Branding – wykładowca dr Ewa Hartman
 • Psychoterapia Systemowa – wykładowca mgr Krzysztof Maćko
 • Psychoterapia NLP – wykładowca mgr Krzysztof Maćko
 • Elementy Kaizen – wykładowca dr Bogusław Białko

więcej informacji o naszych ekspertach tematycznych znajdziecie Państwo w zakładce -> zespół dydaktyczny

 

Dodaj komentarz